Live Chat Software by Kayako
خوراک RSS
پایگاه دانش
با سلام 1- اختلاف مبلغ پروژه با جمع طراحی و نظارت ناشی از فرآیند "شناسنامه فنی ملکی" می باشد، این فرآیند نه طراحی است و نه نظارت. 2- مبلغ قابل پرداخت برای سازمان همان سهم سازمان می باشد که در این پروژه در صورت کسر مبلغ های مربوط به مهندسین پروژه مبلغ س...
با سلام آقای گل افشان به صورت دستی برای فرآیندهای پروژه اقلام دستی در صورت حساب ثبت کرده است و این باعث منفی شدن پروژه شده است
برای بروز رسانی وضعیت کاربرگ از این کوئری میتوان استفاده کرد USE EngServices SELECT * FROM dbo.RFCMemberRequest r JOIN Members..MemberOrgan mo ON mo.OrganID = r.OrganId JOIN Members..MemberPersonality mp ON mp.MemberID = mo.MemberID WHERE mp.Name +N' ...
این یک پیام خصوصی است این کوئری برای یافتن پروژه هایی است که ممکن است مرکز هزینه تکرار داشته باشد SELECT cc.*, docItems.Count FROM dbo.CostCenter cc LEFT JOIN EngGas.Project.Project p ON cc.Title = p.ProjectCode OUTER APPLY (SELECT COUNT(*) AS [Count...
با سلام تشویق هایی در نظر گرفته می شوند که در بازه تاریخی دوره کنترل تعداد قرار داشته باشند، تشویق آقای "یاسر دارایی" در تاریخ "1399/01/01" ثبت شده است و در بازه دوره کنترل تعداد کار "کنترل 8 کار نظارت و طراحی در بازه دوره سال 99" که از "1399/01/30" شرو...
با سلام در کنترل نقشه وقتی تفکیکت اعیانی ارسالی یک فرآیند با تفکیک اعیانی فعلی پروژه متفاوت باشد بعد از تایید نهایی شدن نقشه ، پروژه تطبیق میخورد ، این امر وابسته به پروژه ازبیلت بودن یا نبودن نیست بلکه وابسته به تغییر تفکیک اعیانی می باشد
با سلام میتوانستید : 1- ابتدا تنظیمات دوره را تغییر دهید که امکان ثبت چند شهر برای اولویت 1 باشد 2-شهرهای مد نظر به مهندس اضافه شود 3-تنظیمات دوباره به حالت اول برگردد اما این کار انجام شد
دلیل این مورد این است که دفتر در زمانی اعتبار نداشته اشت کار به مهندس ارجاع شده است و در این زمان برای مهندس ضریب دفتر اعمال نمی شده است از کوئری های مشابه زیر میتوان استفاده کرد USE EngServices SELECT prc.ProcessCode, pe.* FROM dbo.Projects prj JOIN d...
پرطرفدارترین مقاله ها 
 
جدید ترین مقالات 
 
Help Desk Software by Kayako